Frontware International ให้บริการเกี่ยวกับการบูรณาการ Odoo แก่ลูกค้าของเราในกรุงเทพมหานคร – ประเทศไทย
 
Restricted access for :  Employees  |  Customers
Frontware International Frontware International Frontware International
 
 
Frontware line Frontware line
 
 

การบูรณาการOdoo


วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ Odoo คือ จะช่วยคุณในเรื่องของการจัดการข้อมูล เพราะ Odoo ทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมยังสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมเราต้องสนใจในการนำ Odoo มาใช้

จุดเด่นของ Odoo คือ การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการบริหารบุคคล ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน การไหลของวัตถุดิบสินค้า การไหลของข้อมูล, ยิ่งไปกว่านั้น Odoo เป็น ซอฟต์แวร์ที่ให้ใช้ได้ฟรี คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิซอฟต์แวร์

การพัฒนาของ Odoo ถูกพัฒนาเป็นระบบแบบโมดูล ซึ่งมีมากกว่า 1,000 โมดูล ที่มีความสามารถสูงสำหรับงานหลัก ๆ ของธุรกิจ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำการบูรณาการแบบเต็มรูปแบบทีเดียว แต่คุณสามารถที่จะบูรณาการทีละโมดูลได้

Frontware ให้คำแนะนำคุณว่า ในการติดตั้งครั้งแรกคุณควรจะติดตั้งอย่างน้อยเท่าที่ต้องการใช้งานเท่านั้น โดยทั่วๆไป จะติดตั้งระบบบัญชี และ ระบบขาย หรือการบริหารบุคคล และต่อจากนั้นจะติดตั้ง ฟังก์ชั่นอื่น ๆ ต่อไป

ที่ Frontware เราให้เวลาในการกำหนดเลือกการบูรณาการที่ดีสุดสำหรับแต่ละบริษัท เราให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และปรับแต่งระบบ Odoo ให้ตรงกับธุรกิจและความต้องการของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Odoo ได้ที่  Odoo และเว็บไซต์ Odoo

   
   
   
Frontware line Frontware line Frontware line
Frontware line   Frontware line